Kvalitet- och miljöpolicy

 
Samhället står inför stora miljöutmaningar och som samhällsbyggare har vi på Prenova ett stort ansvar. I vår Kvalitets- och miljöpolicy beskriver vi hur vi ska utmana och agera för grönt byggande och samtidigt verka för ett genomförande med stor kundnöjdhet.

Motto: Vi ska vi ta hänsyn till miljöpåverkan i varje beslut vi tar utan att göra avkall på kvaliten.


Ett dokumenterat Kvalitets- och miljösystem blir allt viktigare, framför allt i stora organisationer. Prenova har påbörjat arbetet med att skapa ett eget Kvalitets- och Miljösystem, som förhoppningsvis aldrig blir färdigt, eftersom kontinuerlig förändring/förbättring är ett led i kvalitetsarbetet. Syftet med ett Kvalitets- och miljösystemet är att det ska vara ett hjälpmedel i produktionen (byggprocessen) och inte en administrativ belastning, därför är vikten av att hantverkarna är med och utformar systemet extra viktigt. Inom byggbranchen är varje åtagande unikt och med olika förutsättningar inför genomförandet. För större åtaganden skall bolaget i varje uppdrag upprätta en Kvalitets- och miljöplan i samverkan med kund/beställare.  
 
Prenova Kvalitets- och miljösystem
 är i grunden en plan som är uppbyggd enl. ISO 9001, med miljöfrågorna infasade, för att få en mer lättarbetad kvalitetsdokumentation. Kvalitets- och miljöplanen är ett huvuddokument där all dokumentation samlas för respektive uppdrag. 

Prenovas handlingsplan, som bedrivs systematiskt med gemensamma rutiner och mål:
 • Vi uppfyller kraven i alla tillämplig lagar och bestämmelser.
 • Våra anställda utbildas i löpande inom miljöområdet. 
 • Vi genomför våra uppdrag med kvalitet i alla steg med kundens nytta och miljön i fokus. 
 • Vi väljer energi- och transportsätt som på bästa sätt skonar miljön.
 • Vi hushållar med material och energi för att stödja ett kretsloppsanpassat och hållbart samhälle.
 • Vi förebygger föroreningar av luft, mark och vatten.
 • Vi främjar gröna innovationer och ny teknik.
 • Miljökrav ställs på våra leverantörer.  

Vi uppfyller Kvalitets- och miljöplanen genom att vi inför respektive uppdrag, upprättar en handlingsplan som innehåller:
 • I vilken omfattning behöver restprodukter omhändertas.
 • I vilken omfattning kommer källsortering för de olika fraktionerna att genomföras.
 • Ett anslag om restprodukthantering ska uppsättes på arbetsplatsen.  
 • Vi väljer byggmaterial som är av erkända- och väl beprövade materialslag/leverantörer.
 • Deklaration över ingående material överlämnas i samband med slutbesiktning.En Arbetsmiljöplan 
upprättas för varje arbetsplats. I arbetsmiljöplanen ägnas särskilt stor omsorg för de arbetsmoment som kan medföra stora påfrestningar på arbetsmiljön för våra medarbetare i det aktuella projektet. Vi försöker även i största möjligaste mån informera våra beställare att tidsaspekten för genomförandet har stor inverkan i hur vi klarar att uppnå en god arbetsmiljö.